ระบบตรวจสอบการเข้าอบรมและพิมพ์วุฒิบัตรสำหรับนักศึกษา


Reset

# ชื่อ - นามสกุล หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม วันที่เข้ารับการอบรม ดาวน์โหลดวุฒิบัตรติดต่อสอบถาม

[email protected] หรือ โทร.02 473 7000 ต่อ 1722,1723
© พัฒนาโปรแกรมโดย : สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา